Artikel 1    Doel van de vereniging en middelen
De vereniging heeft ten doel het behartigen –, het bevorderen van het contact – en het uitwisselen van ervaringen harer leden welke direct of indirect werkzaam zijn op het gebied van scheepvaart en (internationale) handel.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bemiddelen bij het verstrekken van informatie door leden aan mede-leden;
b. het organiseren van trainingen en andere bijeenkomsten waarop onderwerpen gericht op de doelgroep aan de orde komen;
c. alle overige haar ten dienste staande wettige middelen.

Artikel 2 Leden en ereleden
Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen van het vrouwelijke geslacht van 18 jaar en ouder en direct of indirect werkzaam in de scheepvaart en (internationale) handel. Geassocieerde leden kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die affiniteit hebben met de maritieme sector, haven of (internationale) handel en aan de doelstellingen aan de doelstellingen van de vereniging kunnen bijdragen.
Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen van het vrouwelijke geslacht wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging op gemotiveerd voorstel van het bestuur als zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd.


Artikel 3 Toelating
Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en begunstigers, na ontvangst  van een advies van de ballotagecommissie. De secretaris van het bestuur ontvangt een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Aanmelding kan ook via e-mail of de website (www.wista.nl). De ballotagecommissie bestaat uit drie leden waarvan één bestuurslid. De ballotagecommissie balloteert de kandidaat en brengt met betrekking tot de kandidaat een advies uit aan het bestuur, waarop het bestuur beslist omtrent de toelating. Bij niet toelating tot lid, stelt het bestuur de betrokkene van dit besluit ten  spoedigste in kennis.


Artikel 4 Bestuur
Het bestuur bestaat uit maximaal 7 personen, te weten een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden.


Artikel 5 Aftreden bestuur
Het bestuur treedt af volgens een driejarig rooster van aftreding: 
o penningmeester,
o secretaris, vice voorzitter en twee van de leden,
o voorzitter en een van de leden
De maximale zittingsduur van een bestuurslid is drie termijnen. 
 

Artikel 6 Controle van de boeken
Voor controle van de boeken worden op de algemene jaarvergadering drie leden gekozen (twee leden en een reserve lid), die op de volgende jaarvergadering verslag uitbrengen. Van deze commissie treedt jaarlijks één lid af. Het betreft de kascommissie.
 

Artikel 7 Verenigingsjaar/boekjaar
Het verenigingsjaar en boekjaar lopen van één januari tot en met één en dertig december. 
 

Artikel 8 Contributie
De contributie wordt jaarlijks op de algemene jaarvergadering vastgesteld. Betaling van de contributie geschiedt op (een) door de penningmeester vastgesteld tijdstip(pen).


Artikel 9 Algemene vergadering
De algemene vergadering zal ieder jaar voor één mei gehouden worden. Het jaarverslag en de financiële verantwoording zullen minimaal één week voor de algemene vergadering verspreid worden. 
De notulen van de algemene jaarvergadering zullen binnen één maand na afloop van de vergadering aan ieder lid uitgereikt worden.
 

Artikel 10 Opzegging
Opzegging door de leden kan alleen geschieden voor 30 november van het lopende jaar. Bij tussentijdse opzegging blijft het totale jaarlijkse contributiebedrag verschuldigd. Indien een lid niet meer voldoet aan de criteria genoemd bij artikel twee, houdt WISTA The Netherlands zich het recht voor het lid te vragen zich terug te trekken. 
 

Artikel 11 Stemrecht
Ieder gewoon lid van de vereniging heeft één stem. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid maximaal vier stemmen kan uitbrengen.
 

Artikel 12 Algemeen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Ieder lid zal een exemplaar van dit reglement ontvangen

STATUTEN

STATUTENWIJZIGING 2013