Previous Members of the WISTA International executive committee

Executive Committee 2015 - 2016

From left to right: Despina Panayiotou Theodosiou, Rachel Lawton, Jeanne Grasso, Karin Orsel, Katherina Stathopoulou, Sanjam Gupta, Naa Densua Aryeetey.

Executive Committee 2014 - 2015

From left to right: Sanjam Gupta, Rachel Lawton, Katherina Stathopoulou,Tosan Edodo-Emore, Jeanne Grasso, Karin Orsel, Consuelo Rivero.

Executive Committee 2013 - 2014

From left to right: Jasamin Fichte, Tosan Edodo-Emore, Katherina Stathopoulou, Karin Orsel, Rachel Lawton, Jeanne Grasso, Consuelo Rivero.

Executive Committee 2012 - 2013

From left to right: Consuelo Rivero, Rachel Lawton, Jasamin Fichte, Irene Lim, Karin Orsel, Katherina Stathopoulou, Tosan Edodo-Emore.

Executive Committee 2011 - 2012

From left to right: Irene Rosberg, Kathy Haines,  Nuvara Uslu Erdonmez, Karin Orsel, Tosan Edodo Emore, Consuelo Rivero and Irene Lim.

Executive Committee 2010 - 2011

From left to right: Anna Hammagren, Vera Chalkidis, Dime Agboire, Consuelo Rivero, Irene Rosberg, Kathy Haines and Irene Lim.

Executive Committee 2009 - 2010

From left to right: Dime Agboire, Consuelo Rivero, Anna Hammagren, Vera Chaldikis, Kathy Haines, Irene Lim and Irene Rosberg